Đại diện Công ty NANO tham gia chương trình tặng nhà tình nghĩa tại Vĩnh Long

Đại diện Công ty NANO tham gia chương trình tặng nhà tình nghĩa tại Vĩnh Long