Hoạt động nội bộ

Nhân viên công ty NANO chúc mừng lễ “Quốc tế phụ nữ 8/3/2014”

Nhân viên công ty NANO chúc mừng lễ “Quốc tế phụ nữ 8/3/2014”