Thông báo

Nhờ hỗ trợ của hệ thống camera Picotech, công an đã nhanh chóng bắt được các đối tượng cướp tại tiệm vàng Kim Nguyệt…

Nhờ hỗ trợ của hệ thống camera Picotech, công an đã nhanh chóng bắt được các đối tượng cướp tại tiệm vàng Kim Nguyệt…