Hoạt động bên ngoài

Đại diện công ty NANO tham dự “Đại hội đại biểu CLB Doanh Nhân Sài Gòn nhiệm kỳ II (2015-2018)”

Đại diện công ty NANO tham dự “Đại hội đại biểu CLB Doanh Nhân Sài Gòn nhiệm kỳ II (2015-2018)”